top of page

Privacy

Tropische Bladeren 2

Zizi-blu wil dat je bij het gebruik van haar services duidelijk kunt zien hoe we jouw gegevens gebruiken en op welke manieren jij jouw privacy kunt beschermen. In ons privacy beleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.

Dit privacy beleid maakt onderdeel uit van de regels van de overheid voor zorgaanbieders.
De gegevensverwerkingsovereenkomst tussen Zizi-blu en haar cliënten is onderdeel van dit privacy beleid. Bij het invullen van het intake formulier van Zizi-blu, dien je aan te geven dat je hiermee instemt.

Verantwoordelijkheid privacy beleid

Zizi-blu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Majorie Boonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Zizi-blu. Je kunt haar bereiken via de contactpagina.

Zizi-blu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zizi-blu verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zizi-blu verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens

Zizi-blu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Voor de behandeling en coaching
– Zizi-blu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde verwerking

Zizi-blu neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zizi-blu) tussen zit. Zizi-blu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Wix en Google Analytics. (zie ook ons Cookie Beleid)

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Zizi-blu bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor de persoonsgegevens en andere documenten zoals algemene voorwaarden. Cliëntendossiers bewaren we 20 jaar volgens de nu geldende wettelijke bewaartermijn.

Delen persoonsgegevens met derden

Zizi-blu deelt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zizi-blu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookie Beleid van Zizi-blu

Met het gebruik van cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. De gegevens worden geanonimiseerd. In ons cookiebeleid vind je meer informatie over hoe Zizi-blu met jouw gegevens omgaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zizi-blu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zizi-blu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactpagina, of.

Dit privacy beleid is aangepast aan AVG, Algemene Verordering Gegevensbescherming, dd. 25 mei 2018 en laatst gewijzigd op 4 oktober 2022.

bottom of page